Jelsbak - slægtsgården

Breddegrad 56.096412
Længdegrad 10.179949
Gade Jelshøjvej
Amt Holme Bjerge
Land Denmark

Galleri

Fortællende

Slægtsgården erhvervet i 1794 af Lars Jensen Gården var på 6 fag, opført af hus og tømmermand Rasmus Johansen i 1794 Jorden udstykket i 1793 af selvejergårdmand Hans Poulsen i Holme som "Udmarks Lod nr 5 med Jelshøj"

Lars Jensen fik skødet på jord og bygninger 29/4 1796. Købesummen var 650 rdl. Areal var 114.855¤al s.v.t. ca 8 tdr land. Skyldsat til 1. td og 1. alb hartkorn.

I 1834 overtager sønnen Jens Larsen ejendommen for 200 rdl.

Inden overdragelsen formodes stuehuset at være blevet fornyet med grundmur i syd- og kampestensmur i nordsiden. De brugelige nedbrydningsmaterialer er vel anvendt i en ny stald mod øst og udvidelse af laden mod vest.

Ved overdragelsen var stuehuset således indrettet: En lille forstue med cementgulv og dør til dagligstuen. Trægulve i to stuer, sovekammer og den ene opholdsstue. Cementgulve i saltkammeret og baglokalet til aftægtsboligen. Flisegulv i mælkekammeret; jernstænger for salt- og mælkekammeret. En stor kakkelovn med aftræksrør gennem køkkenet til skorstenen besørgede opvarmningen. Der var to kogehuller i kakkelovnen, og ydermere havde aftægtsfolkene ret til at benytte fyrstedet i køkkenet. Køkkendøren førte ud til det fri, og den tjente som gennemgang fra døren i køkkenet til aftægtsboligen.

Samtidig med at Jens Larsen fik fødegården tilskødet, tilskødede hans svigerfader Jens Andersen, Mårslet ham "lodden". Jordtilliggendet blev desuden udvidet ved tilkøb af tilgrænsende ejendomme, De påstående huse blev nedrevet.

Det første der faldt var "Kuk-Maren"s hus, der var indgravet i Jelshøjs sydsidde. Det har kun bestået af en kampestensmuret sydside og et halvtag, men har dog haft skorsten. Ejendommen blev overtaget i 1840 efter at "damen" havde boet der i 16 år. Hun flyttede til Skåde bakker og senere til Borum.

Fortællende

I Jens Jensen's tid blev jordtilliggende udvidet til 19½ tdr land ved køb af R. Rasmussens ejendom. På denne lå tillige Mikkel Andersen's hus under Rævehøj (et hyrehus).

Byggematerialerne fra de nedrevne bygninger på denne ejendom, samt formentlig en del træværk fra de i 1853 nedbrændte avlsbygninger til Vilhelmsborg blev anvendt ved istandsættelse og udvidelse af slægtsgårdens bygninger.

Resterne af R. Rasmussens hus blev således anvendt i ladens nordfag, som derved kom til at danne et fortræffeligt læ mod vestenvinden. Tillige blev opført et fag til vognport i syd. I havens nordre hjørne lå et nedgravet stråtægt roehus udført af stammer. Ved siden heraf fandtes postkassen og stenen, hvorfra børnene steg til hest.

I samarbejde med sin svoger Niels Sørensen opførte Jens Jensen i 1870'erne en spåntægt mølle, som var i brug i ca 30 år og derpå blev nedbrudt.

Syd i ladelængen blev i 107 opført 2 fag grundmur til nok en aftægtslejlighed.

I 1907 forflyttedes hestene over i ladebygningen og en ny kostald opførtes i 1911.

I 1908 plantedes læbælter mod øst og vest, og i 1914 byggedes et nyt stuehus så gården blev firlænget.

I 1916 købtes Rasmus Møllers hus til nedbrydning og de 2 tdr land tillagt gården.

Gården er nu på 21½ tdr land.

Henvisninger

 1. Jelsbak, Anker
 2. Jelsbak, Anker
 3. Jelsbak, Anna Kirstine
 4. Jelsbak, Anton Jensen
 5. Jelsbak, Frederikke Jensen
 6. Jelsbak, Jens
 7. Jelsbak, Jens Jensen
 8. Jelsbak, Karl Jensen
 9. Jelsbak, Lars Peter Jensen
 10. Jelsbak, Margrethe Jensen
 11. Jelsbak, Peder Rasmussen Jensen
 12. Jelsbak, Svend Jensen
 13. Jelsbak, Søren
 14. Jensen, Ane Marie
 15. Jensen, Lars
 16. Larsen, Jens